صفحه ۴۸۸

گزارش خبر
به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص294. تاریخ: 28348 از: 20ه‍ 3 شماره:133824/20هـ 3 موضوع: شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازی

نامبردگان بالا چند روز است که به تهران آمده و در منزل سعیدی، محمد حسن طاهرى اصفهانى و سایر دوستان خود بطور محرمانه رفت و آمد می‌نمایند.

در جلسه‌اى که روز پنجشنبه 22348 در منزل طاهرى اصفهانى تشکیل گردیده بود مرتضى صالحى خواست راجع بآنها حرفى بزند ولى سعیدى گفت نباید درباره آنها آشکارا صحبت نمود، چون منتظرى در قم نباید از منزل خارج شود و رفت و آمد منزل عبدالرحیم ربانى شیرازى نیز محدود و تحت کنترل است. ب پاستور (س ش174)

ناوبری کتاب