صفحه ۴۸۷

گزارش خبر
به: 316امام خمینى در آئینه اسناد، ج 15، ص426. تاریخ: 28348 از: 20 ى 3 شماره: 13408/20 ى 3 منبع:1858 موضوع: تقى پسندیده

نامبرده بالا که برادرزاده آیت‌الله خمینى است، در یک ملاقات خصوصى با محمدرضا سعیدى از وضع منتظرى جویا شد و نیز آدرس منزل شیخ کروبى را از سعیدى خواست که وى نشانى تهران، خیابان خراسان، مقابل خیابان زیبا، کوچه هما، دست چپ در سوم را در اختیار او گذاشت و از پسندیده تقاضا نمود که شماره تلفنى به او بدهد که موقع آمدن منتظرى او را خبر کند و پسندیده تلفن شماره 73035 که متعلق به مهندس کشاورز است، در اختیار سعیدى گذاشت و گفت با این تلفن می‌توانید با ما تماس بگیرید.

نادرى
(س ش173)

ناوبری کتاب