صفحه ۴۸۶

رونوشت گزارش خبریاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص104.
شماره: 13775/20 ى 3 تاریخ: 26348 منبع: 1585
موضوع: محمدرضا سعیدى

یک نفر ناشناس از سعیدى سراغ حسینعلى منتظرى را گرفت سعیدى گفت محمد منتظرى در اینجاست ولى خود آقا نیست ناشناس گفت به آقازاده‌شان احمدآقا بگویید گاهگاهى بیایند در مدرسه مروی. ملاحظات. توضیح رهبر عملیات.

تصور می‌رود شخصى که از احمد منتظرى جهت رفت به مدرسه مروى دعوت به عمل آورده است محمد باقر آشتیانى باشد. رونوشت برابر اصل است. (س ش172)

ناوبری کتاب