صفحه ۴۸۲

اقدامات حکومت عراق به تفصیل می‌نوشتند. سپس سید مهدى مطالب مندرج در روزنامه فرمان را براى منتظرى قرائت نمود. پس از آن اظهار داشت چندى قبل انجمن شهر قم از ما تقاضا نمود تا جهت ایجاد سد رودخانه کمک کنیم ولى تاکنون پاسخى به تقاضاى آن نداده‌ایم ولى طبق اطلاع شریعتمدارى می‌خواهد براى این منظور کمک نماید وى ضمن اشاره به جریان میتینگ حزب پان ایرانیست در قم گفت روز پنجشنبه محسن پزشکپور در مقابل صحن اظهار داشت کسانى بودند که با اصلاحات ایران مخالفت می‌کردند و از بین رفتند و اکنون نیز کسانى هستند که مخالفت می‌نمایند.

بعد گلپایگانى راجع به دارالتبلیغ صحبت کرد و گفت طبق اطلاع افرادى که از دارالتبلیغ کارت دارند می‌توانند منبر بروند و افراد دیگر از منبر رفتن محروم خواهند بود. لذا ما باید مخالفت بکنیم. سید مهدى گفت خمینى یک بار در گذشته با دارالتبلیغ مخالفت کرد و اینها هنوز مشغولند تا لطمات وارده را جبران کنند و بهتر است ما دو فقره اعلامیه بدهیم یکى راجع به روزنامه فرمان ودیگرى در مورد دارالتبلیغ. آیت الله گلپایگانى و منتظرى نظر سید مهدى را تأیید کردند. سید مهدى گفت طبق اخبار واصله از اصفهان از طرف دستگاه نزد حاج آقاى رحیم ارباب نیز رفته‌اند لکن وى مریض می‌باشد. گلپایگانى اظهار داشت دستگاه هم یک نفر می‌خواهد که بی‌اطلاع و مریض باشد تا از وجود او به نفع خودش بهره‌بردارى کند. سید مهدى در خاتمه راجع به اختلافات ایران و عراق صحبت نمود و گفت سفارت ایران در عراق قبل از اربعین افرادى را مأمور کرده بودند تا شب اربعین دست به اقداماتى بزنند لکن دولت عراق متوجه شده و از انجام آن جلوگیرى به عمل آورده است.

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات‌ ـ مفاد گزارش صحت دارد. راجع به تماسهاى حسینعلى منتظرى با دستگاه گلپایگانى می‌بایست بررسی‌هاى لازم معمول و اعمال و رفتار و تماسهاى مشارالیه دقیقاً تحت کنترل قرارگیرد. مرشد

نظریه امنیت داخلى ـ مفاد گزارش صحیح است نظریه منبع مورد تأیید اعلامیه‌هایى که در صدد تهیه آن هستند تاکنون در مدرسیه فیضیه تعقیب نگردیده در ناراحتى دستگاه گلپایگانى از مندرجات روزنامه فرمان تردیدى نیست هرگونه اقدام را در مورد مفاد این گزارش خبر امر به ابلاغ فرمائید. روحانی رئیس ساواک ـ مفاد گزارش مورد تأیید است. آقاى اوانى ـ آقاى شکوری 1ـ خلاصه‌اى تهیه به عرض برسد.

ناوبری کتاب