صفحه ۴۸۱

افزود ما دستگاه را ول کرده‌ایم لکن دستگاه از ما دست بردار نیست زیرا من چهار مرتبه زندان رفته‌ام و در این دفعه آخر که در زندان به سر می‌بردم طبق دستور دستگاه سرهنگ زاهدى رئیس اوقاف اصفهان به اتفاق عده‌اى از افراد پلیس مدرسه ما را در نجف آباد محاصره وتابلو مدرسه را که به نام من بوده خراب کرده و به جاى آن نام اعلیحضرت همایونى را نصب کرده‌اند گرچه من به این عمل کتباً اعتراض نموده و شکایاتى تسلیم مقامات کردم مع الوصف به جائى نرسید ضمناً هنگامى که از زندان آزاد شدم در تهران منزل آقاى محمدرضا سعیدى جلوس نمودم لکن پس از ورود به قم اصلاً جلوس نداشتم. در این موقع سید مهدى گفت دستگاه ایران ادعا می‌کند که حکومت عراق یک حکومت وحشت و ترور می‌باشد منتظرى اظهار داشت حکومت ایران حکومت وحشت وترور است. آیت الله گلپایگانى به اتفاق سید مهدى بیانات منتظرى را تأیید نمودند وسپس سید مهدى اظهار داشت این همه افرادى را که در ایران اعدام کرده و عده بیشمارى را نیز به زندان انداختند کسى جرأت اعتراضى نداشته و قدرت حرف زدن ندارد حال می‌گویند حکومت عراق حکومت وحشت و ترور است. آیت الله گلپایگانى گفت از طرف جمیع اصناف تهران به خصوص صنف خیاط و کفاش، نامه و تلگرافاتى برایمان واصل و در آنها اعلام نموده‌اند شما که یکى از مراجع تقلید هستید چرا در این جریان سکوت کرده‌اید و چرا براى ایرانیان رانده شده از عراق اقدام نمی‌کنید لکن من به هیچ یک از این تلگرافات ونامه‌ها پاسخ نداده‌ام. سید مهدى در دنباله اظهارات آیت الله گلپایگانى گفت دستگاه این اصناف را وادار کرده تا برایمان تلگراف مخابره نمایند و افزود چگونه به ما علماء می‌گفتند که نباید در سیاست مداخله کنید و تا به حال روحانیون بد بوده‌اند ولى اکنون که مداخله در سیاست به نفع دستگاه است از ما می‌خواهند که در این مورد اقدام نمائیم. سپس آیت الله گلپایگانى گفت ما ابداً تلگراف نمی‌کنیم و به این امور کارى نداریم. ضمناً سکوت آیت الله خوانسارى را در تهران از چشم ما می‌بینند و فکر می‌کنند که من از او خواسته‌ام سکوت نماید. منتظرى اظهار داشت شاه دستور داده براى شیعیان عراق بایستى فکرى بکنند. سید مهدى گفت اگر ما هم تلگرافى به عنوان آقاى حکیم مخابره می‌کردیم چه نتیجه‌اى عاید می‌شد مگر در آن صورت ارتش و دولت ایران بغداد را تسخیر می‌نمود. منتظرى از گلپایگانى سؤال کرد آیا شما تلگرافى به عنوان آقاى خوئى به نجف مخابره نموده‌اید وى پاسخ داد بله. لکن این تلگراف به مناسبت درگذشت برادر زن خوئى بود که ما به عنوان تسلیت به وى مخابره کردیم منتظرى مجدداً سؤال کرد در این تلگراف اشاره‌اى هم به اختلافات ایران و عراق شده است گلپایگانى گفت اصلاً در این مورد مطلبى عنوان نشده بود. سید مهدى اظهار داشت عین تلگراف و پاسخ آن موجود است. ضمناً اگر در تلگراف مزبور اشاره‌اى به این موضوع می‌شد فوراً جراید متن آن را درج و نفرت و انزجار آقا را راجع به

ناوبری کتاب