صفحه ۴۸

متن اعلامیة شمارة 3 علما و روحانیان مهاجر شهر‌‌هاى مختلف کشور دربارة اعمال غیرقانونی رژیم شاهاسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص 91. تاریخ: مرداد/ 1342

بسمه تعالى شأنه

برادران مسلمان، از وقتى که مجلسین تعطیل و دولت بر خلاف قانون اساسى از تجدید انتخابات در مدت قانونى خوددارى و تمام قواى ثلاثه را به شخصه در دست گرفت و با کمال بی‌پروایى دست به طرح و تصویب و اجراى تصویبنامه‌‌‌هاى مخالف شرع و قانون زد، مراجع تقلید و علماى اعلام با پشتیبانى شما ملت مسلمان ایران بر حسب وظیفه شرعى دولت را به عواقب و خیمة این رویه و ادامه این وضع را مضر و مخالف مصالح اعلام نمودند.

متأسفانه دولت به جاى قبول نصایح مشفقانه و مراعات قانون اساسى و اجراى اصل دوم متمم آن علاوه بر حمله و تجاوز به حریم مقدس روحانیت، بسیارى از طبقات مختلفه و اصناف محترم را به جرم حمایت از حجج اسلام و تقاضاى اجراى قانون اساسى و طلب آزادی، بازداشت و از هیچ نحو ایذاء و اهانت و پرونده‌سازى نسبت به آنها خوددارى نکرد. على هذا جامعة روحانیت با تشکر از عموم مسلمین غیور ایران، خاصه زندانیان رشید، اعتراض خود را به این رویه به سمع مردم ایران و جهان می‌رساند و استخلاص محبوسین وقایع اخیره و آزادى انتخابات و اجتماعات و الغاى حکومت نظامى را که بدون تصویب مجلس قانونیت ندارد، خواستار و اعلام می‌نماید که انتخابات با این آیین نامه و این اختناق و خفقان غیر قانونى است و قهراً مجلس و قوانین مصوبة آن نیز که متکى به این آیین نامه باشد، ارزش قانونى نخواهد داشت.

الحاج بحرالعلوم ـ ابوالحسن رفیعى ـ سید عیسى جزائرى ـ سید مرتضى پسندیده ـ محمد کفعمى خراسانى ـ باقر طباطبایى قمى ـ الاحقر علی‌اصغر صالحى کرمانى ـ الاحقر محمد حسن النجفى رفسنجانى ـ الاقر محمد‌ ‌هاشمیان نوقى رفسنجانى ـ الاحقر مرتضى الموسوى علم الهدى ـ صدرالدین حائرى شیرازى ـ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى ـ سید کرامت الله ملک حسینى شیرازى ـ ابراهیم امینى ـ الاحقر سید محمد امام ـ الاحقر حسین الحسینى الیزدى الشیرازى ـ الاحقر محمود علومى شیرازى ـ الاحقر سید احمد پیشوایى کازرونى ـ الاحقر على آقا شیرازى ـ الاحقر سید محمد على سبط الشیخ ـ الاحقر محمد حسین العلوى البروجردى ـ الاحقر محى الدین انواری. (س ش9)

ناوبری کتاب