صفحه ۴۷۸

گزارش خبر
به: 316 تاریخ: 21348 از: 20ه‍3 شماره: 13774/20 هـ 3 موضوع: محمد رضا سعیدییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص290.

نامبردة بالا در یک مذاکرة خصوصى به سید محمود طالقانى گفت: مأمورین به هیچ وجه نمی‌گذارند آقاى منتظرى از منزلش بیرون بیاید و با خنده ادامه داد فقط این مأمورین بدبخت باید در میان آفتاب بمانند و آنگاه شیخ جعفر جوادى شجونى ضمن گفتگو با سعیدى از او پرسید شنیدم دیشب خارج از شهر رفته بودید؟ سعیدى گفت رفته بودم به یک محلى که تاکنون آخوند نرفته است، البته باید کرایة اتومبیل و مخارج متعلقه را خود آخوند بدهد و آیا تو حاضرى به آنجا بروی؟

شجونى قبول نمود و گفت: حتى حاضرم مایه هم بگذارم ما که همیشه نباید پول بگیریم. ب خیام

ناوبری کتاب