صفحه ۴۷۴

رونوشت گزارش خبر شماره: 12878/ 20ه‍3 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 31، ص 165. تاریخ: 15248 منبع ـ 1585

موضوع: محمدرضا سعیدى

نامبرده بالا در یک ملاقات خصوصى با شخصى بنام مطهرى پیرامون آزادى حسینعلى منتظرى از زندان اظهار داشت که آقاى منتظرى خیال دارد با کسى ملاقات نکند ولى من ایشان را با اصرار تا روز پنجشنبه ساعت ده یا یازده نگهداشتم شما هم با احتیاط براى دیدنشان بیائید ضمناً یاد شده از ساعتى که حسینعلى منتظرى از زندان آزاد شده است بطور محرمانه با روحانیون افراطى و افراد متعصب مذهبى ملاقات می‌نماید. رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده 62091 بایگانى است. با پرونده مرتضى مطهرى ضمیمه و ارائه شود. 22248 بایگانى شد 24248

ناوبری کتاب