صفحه ۴۷۳

ملى سابق و نهضت آزادی: مهندس بازرگان، دکتر سحابی، سید محمود طالقانی، داریوش فروهر، حسین شاه حسینی، محمد مدیر شانه چی، دکتر حسین عالی. ب)روحانیون:

حاج حسین اشرف کاشانى معروف به حاج اشرف، سید محمد رضا سعیدى خراسانی، ربانى واعظ، سید على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی، شیخ علی‌اصغر مروارید واعظ، سید عبدالرسول حجازی، شیخ حسینعلى منتظری، سید محمد‌‌على جلالى تهرانى فرزند سید علینقى تهرانی، طاهرى واعظ.

ملاحظات: چگونگى تشکیل این مجلس، بموقع تلفنى به 20هـ2 اطلاع داده شده است.

نظریه رهبر عملیات، 20هـ2:گزارش خبرى در مورد مجلس ختم حسن عالی، قبلاً ایفاد گردیده است. ضمناً نام بردگان مهندس مهدى بازرگان و دکتر یدالله سحابى می‌باشند.

رونوشت برابر با اصل است. ش

خیلى محرمانه اصل پرونده 474664 بایگانى است. در پرونده سید على اکبر رفسنجانى بایگانى شود.19348 (س ش167)

ناوبری کتاب