صفحه ۴۷

این نسخه در پرونده آیت‌الله خمینى بایگانى شود. شهابى 15/5 (س ش8)

ناوبری کتاب