صفحه ۴۶۰

از دوستان روشنفکر آنان در قم مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. این خیرخواهان قرن بیستم، همچنین تاجران بازار را شکنجه داده‌اند. رضا مزارچی، موسى همدانی، مصطفى میرخانی، محمود مرآتی، بهشتی، شیرازی، کلفشی، تارمان، عابدینی، اخوان حاج مهدى و خیلى از افراد دیگر نیز مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. مضافاً اینکه زندگى این افراد در قزل‌قلعه مرگ تدریجى می‌باشد. همچنین بدون دلیل منتظرى از قم به مسجد سلیمان فرستاده شده و خانه خمینى غارت گردیده است. ما این مطالب را ننوشتیم که احساسات شما را علیه ساواک بر انگیزیم، بلکه خواستیم حقایق را جلوى چشمان شما قرار دهیم. ما راه خود را انتخاب کرده و آن را ادامه خواهیم داد. اکنون به عهده شماست که راه خود را انتخاب کنید.

در سال 1965، اعتراض جهانیان علیه دادگاهى که براى مخالفین شدى رژیم تشکیل شده بود، دو فرد را از نابودى نجات داد. چنین موج اعتراضى نیز باید اکنون مجدداً به وجود آید تا زندگانى چند انسان را نجات دهد.

اتحادیه دانشجویان ایرانى در وین
(س ش164)

ناوبری کتاب