صفحه ۴۵۹

بنکدار اجرا گردیده به علت این که آنها دعا خوانده بودند. زندانى آنان بر طبق ماده 66 به مدت سه سال اضافه شده است. این عمل در مورد سید محسن مطهرى نیز انجام خواهد شد، زیرا که به هنگام آزادى یکى از دوستانش گفته بود "خوشبخت باشی". البته تاریخ تشکیل دادگاه نامبرده هنوز اعلام نشده است. این عمل در مورد عبدالله حاکمى نیز انجام شد، زیرا که در هنگام ترک زندان یک جلسه دوستانه با رفقایش ترتیب داده بود. با این وجود این شخص به علت وجود واسطه‌‌‌هاى با نفوذ آزاد گشته است.

این نیز یکى دیگر از خبر‌‌هاى غم انگیز می‌باشد. یکى از زندانیان قضایى به اندازه 50/1 × 70 سانتیمتر در اختیار دارد.بعضی‌ها از زندان‌ها مانند بند 3 زندان قصر، حتى یک فضاى باز که زندانیان بتوانند حرکتى بکنند و یا هواى آزاد استنشاق کنند ندارند. جیره روزانه آنها 12 ریال پول، 14 گرم شکر و یک گرم چاى و جیره هفتگى آنها 40 گرم صابون و 2 قرص نان می‌باشد. بدیهى است که به دنبال این وضع، ضعف و بیمارى خواهد بود بخصوص اگر شخص مجبور باشد که قسمتى از این پول را نیز براى تهیه لباس و دیگر مایحتاج زندگى پس انداز نماید.

گروهى از زندانیان سیاسى در قزل‌قلعه ـ تهران ـ نیز در تاریخ 29 نوامبر 1967 از شکنجه‌‌‌هاى ساواک در مورد کسبه روشنفکر بازار، که متهم به شرکت در پخش اعلامیه شده بوده‌اند، مطالبى نوشته‌اند. على اکبر رفسنجانی، نویسنده نامه، 12 ساعت مورد شکنجه قرار گرفته و گوش او معیوب گشته است. به على غیورى پیشنماز مسجد پل سیمان ـ در تهران ـ شلاق، کتک و توگوشى زده شده است. وزنه‌هایى به بازوان او بسته شده که پوست بدن او از هم باز شده و نفس او به شمارش افتاده است، به علت این عمل شانه‌‌‌هاى او، کلیه‌‌‌هاى او و یک طرف بدنش معیوب گردیده است.

به ربانى شیرازى نیز دستبند قپانى زده‌اند. صاحب الزمانى همدانى که از درد معده رنج می‌برده و بدناً رنجور است ساعت‌‌‌هاى متوالى در ساواک قم و قزل‌قلعه مورد شکنجه قرار گرفته است. در مورد این شخص شکنجه‌ها به حدى بوده است که ما از گفتن آن شرم داریم. او اکنون بیمار است و ما نمی‌دانیم که او زنده خواهد ماند یا خیر. به مهدى کروبى نیز کتک سختى زده شده است به طورى که گوش او نیز معیوب گشته و در قدرت گویایى او ضعف به وجود آمده است، به طورى که از نوشتن آن عاجزیم. شارعى شیرازى در زیر ضربه‌‌‌هاى شلاق مرده است. مرتضى اصفهانى نیز زیر شکنجه جان سپرده است. فهیم کرمانى و موید قمى به کرات مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. همچنین سعدی‌ ‌هاشمی، سبزواری، آبادی، کرمانی، رفسنجانى و چند تن

ناوبری کتاب