صفحه ۴۵۶

به: ریاستهاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج 1، ص786. تاریخ: 91047 از: بخش 315 شماره: 95582/315 دربارة: ارسال اعلامیه

به پیوست یک نسخه ترجمة اعلامیة دانشجویان ایرانى در وین جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضى ایفاد می‌گردد.

رئیس بخش 315 یاورى
ترجمه متن آلمانى اعلامیه دانشجویان ایرانى در وین واصله از وزارت امور خارجه شماره...
"در زندان‌‌هاى شاه"
"برتر اندراسل"

در هفته اخیر، من از ممالک مختلف شرق وغرب اروپا، افریقاى شمالی، خاورمیانه و حتى خود ایرانی‌‌ها اخبارى دریافت کرده‌ام مبنى بر اینکه وضع وخامت بارى بر ایران حکم فرما شده است. باعث اغلب این وخامت‌ها موج ترور‌‌هاى جدیدى است که در آن کشور به وجود آمده است و بدین ترتیب انجام کنفرانس جهانى حقوق بشر را که در تاریخ 22 آوریل 1968 به علت بیستمین سالروز حقوق بشر در تهران تشکیل شد، امرى نامربوط جلوه داده است. در نزدیکى ساختمان محل کنفرانس که این اجتماع مهم جهانى در آنجا انجام گردید، زندان معروف قزل‌قلعه که مختص زندانیان سیاسى می‌باشد قرار دارد که جهانیان را به یاد آن می‌اندازد که بعد از سایگون و آتن نامناسب ترین محل را براى چنین اجتماعى در نظر گرفته‌اند.

ایران یکى از نخستین کشورهایى است که اعلامیه حقوق بشر را امضا نموده است.اما با وجود

ناوبری کتاب