صفحه ۴۵۳

گزارش خبر
به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص168. تاریخ: 12947 از: 20 هـ 3 شماره: 33331/20هـ3 موضوع: اظهارات ربانى شیرازى

عصر روز دهم آبانماه چهل و هفت نامبرده بالا در منزل محمدرضا سعیدى براى آقایان سید مرتضى صالحى و شیخ حسن کاشانى جریان ملاقات خود را با تیمسار مقدم بطور مفصل بیان نمود و قبلاً سفارش کرد که این مطالب در جاى دیگر گفته نشود وى اضافه نمود پس از استخلاص از زندان تیمسار مقدم مرا احضار نمود و بمن خیلى احترام کرد و گفت از شما خیلى معذرت میخواهم مقصر اصلى شیخ حسینعلى منتظرى است من گفتم اگر منتظرى مقصر اصلى است پس چرا جرم و محکومیت من بیشتر شده است وانگهى اگر شما هنگام بازداشت مرا احضار میکردید که خود را معرفى کنم مگر فرار میکردم که در نیمه شب عده‌اى با وضع مخصوص بخانه من آمده و دو فرزند من مریض شدند. چه معنى دارد. مسئول این جریان کیست باید بچه کسى مراجعه کرد، فقط معذرت میخواهم که کار نشد شما مردم را ناراحت میکنید و بعد فقط معذرت میخواهید. تیمسار گفت اصلاً ما از جریان اطلاع نداریم ما فقط دستور دادیم شما را توقیف کنند حالا مامورین بد عمل کرده‌اند تقصیر با آنهاست، من گفتم نمیتوانم این حرف را قبول کنم زیرا مامورین سازمان غیر از سایر مأمورین هستند و از پیش خود کارى نمیکنند خلاصه تیمسار با روى خوش طفره رفت و دوستانه صحبت کرد من ضمن خنده گفتم شما می‌خواستید یا نمی‌خواستید بالاخره آقاى خمینى مرجع شد و فعلاً در نجف مشغول است، تیمسار گفت باشد اگر خمینى مرجع شد باز هم افتخار ما است زیرا او ایرانى است و باز هم یک ایرانى مرجع تقلید شده است. ملاحظات: 1- بعلت بیمارى منبع این گزارش تاخیر شده است. 2- هرگونه اقدام مستقیم موجب شناسائى منبع خواهد شد.

ناوبری کتاب