صفحه ۴۵۱

تلگرافات صادره
به: ساواک قم تاریخ: 7847 از: مرکز شماره: 67778/316 عطف: 3148/21ـ6847

سید‌‌هادی‌‌هاشمى آزاد و شیخ حسینعلى منتظرى به منظور اجراى حکم صادره تحول زندان شهربانى کل کشور گردیدآقاى سید هادى هاشمى پس از دو روز آزاد و آیت‌الله منتظرى براى سپرى کردن محکومیت 5/1 ساله ـ با احتساب دوران بازداشت موقت 6 ماهه ـ به زندان قصر منتقل شد؛ "پس از محاکمه و محکوم شدن به یک سال و نیم زندان براى باقیمانده زندان مرا بردند در بند سه زندان قصر. آقایان انوارى و عسگر اولادى و حاج هاشم امانى و محمدجواد حجتى کرمانى و سید کاظم بجنوردى و جمعى دیگر در بند سه بودند و می‌خواستند من نزد آنها بمانم، ولى مرحوم تولیت ـ تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) ـ و محمد ما و جمعى از آقایان نهضت آزادى و جمعى از افسران کمونیست در بند چهار بودند و علاقه داشتند که من بروم پیش آنها، و بالاخره بعد از فعالیت‌ها و موافقت سرهنگ کورنگى رئیس زندان که نسبتاً مرد ملایمى بود مرا به بند چهار زندان قصر بردند"، آیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص362ـ361؛ همچنین آیت‌الله منتظرى از ملاقات با مرحوم بازرگان، شهید محمد منتظری، على بابایی، انواری، شیبانی، و همچنین توده‌ای‌ها، کمونیست‌ها و رنجى که در این زندان بردند مطالبى گفته‌اند. رک: همان، ص 365 ـ 363. . مقدم شماره معطوفى در پرونده شیخ حسینعلى منتظرى بایگانى است. بایگانى شود. 8847

ناوبری کتاب