صفحه ۴۴۹

به: مدیریت کل اداره سوم 316 تاریخ: 5847 از: ساواک قم شماره: 3134/21 درباره حسینعلى منتظرى و سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى

در اجراى اوامر شفاهى تلفنى نامبردگان زیر در محل مسکونى خود دستگیر و ساعت2230 در معیت آقایان مصطفى خانلرخانى و علیرضا موحدیان پاسداران ساواک با لندرور ساواک برانندگى آقاى باقر زاده بمرکز اعزام گردیدند. یکنسخه صورتجلسه تنظیمى بپیوست تقدیم میگردداز تاریخ 2251347 تا تاریخ 581347، آیت‌الله منتظرى با قرار وثیقه اما تحت نظر آزاد بودند. . رئیس ساواک قم.

مهران
1- شیخ حسینعلى منتظرى فرزند حاج علی 2- سید‌‌هادی‌‌هاشمی منتظرى تحویل دادرسى ارتش گردد.

دو نفر زندانى غیرنظامى باسامى زیر توسط مأمورین اداره کل سوم تحویل زندان قزل‌قلعه گردیدندی حسین على منتظری سید‌‌هادى ‌‌هاشمی استواریکم فضلعلى زمانی ساعت0215 6847 اصل در پرونده منتظرى بایگانى است. 8747

ناوبری کتاب