صفحه ۴۴۷

صورتجلسه]بازداشت آیت‌الله منتظری[

5847

ساعت 45/21 مورخه 5847 در اجراى اوامر صادره اینجانبان امضاءکنندگان زیر با حضور آقاى تقى زاده نماینده دادستان جهت دستگیرى شیخ حسینعلى منتظرى و سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى محل مسکونى نامبردگان واقع در خیابان خاکفرج کوچه گلزار پلاک 20 مراجعه پس از انجام کلیه تشریفات قانونى نامبردگان در محل مذکور دستگیر و مأموریت بدون هیچگونه خسارت جانى ومالى در ساعت 15/22 خاتمه ومراتب عیناً صورت جلسه گردید. نماینده دادستانی: تقى زاده نمایندگان ساواک: 1ـ سعید 2 ـ ناظمان 5847 نمایندگان شهربانی: 1ـ ستوانیکم... 2ـ شرافتى 5847

صاحب منزل شیخ حسینعلى منتظرى

2 ـ سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى (سید‌‌ هادی‌‌ هاشمى ـ امضاء)

3 ـ پس از خاتمه صورتجلسه آقاى شیخ حسینعلى منتظرى از امضاء صورت جلسه استنکاف نموده مراتب استنکاف وى عیناً در حضور امضاء کنندگان صورتجلسه گردید. نماینده دادستانی: تقى زاده نمایندگان ساواک: 1ـ سعید 2 ـ ناظمان 5847 نمایندگان شهربانی: 1ـ ستوانیکم... 2ـ شرافتى 5847

ناوبری کتاب