صفحه ۴۴۶

1- عبدالرحیم ربانى شیرازییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص160. بمدت 2 سال زندان تادیبى محکوم شده و تا امروز قریب به یکسال و نیم از مدت محکومیت خود را طى می‌نماید.

2- حسینعلى منتظرى بمدت یکسال و نیم زندان تادیبى محکوم شده و مدت ششماه قبلاً زندانى بوده است.

در صورت وجود شرایط زیر امکان عفو (تخفیف مجازات) براى نامبردگان وجود دارد:

الف ـ در مورد ردیف یکم تایید مسئولین زندان نسبت به تاثیر اجراى مجازات در روحیه محکوم علیه.

ب ـ در مورد ردیف دوم:

1- مجازات باید در حال اجرا باشد چون مشارالیه با قرار تامین آزاد می‌باشد و بمنظور اجراى حکم محکومیت دستور جلب وى از طریق دادرسى ارتش صادر شده است.

2- تایید مسئولین زندان نسبت به تاثیر اجراى مجازات در روحیه محکوم علیه.

3- مطابق قانون در مورد مجازات‌‌هاى حبس قوت در صورتیکه مجازات در حال اجرا بوده و ثلث از مدت آن سپرى شده باشد میتوان پیشنهاد عفو براى محکوم علیه نمود و در مقام تخفیف یا تبدیل مجازات طبق ماده 55 قانون مجازات عمومى عمل کرد.

بدین توضیح که کمیسیون عفو میتواند محکومیت نامبردگان را (حداکثر) باقامت اجبارى تبدیل و یا (حداقل) یک ربع از مجازات آنان را عفو کند. نظریه:

با توجه بشدت فعالیت‌‌هاى گذشته نامبردگان و اینکه مجازات در روحیه آنان موثر واقع نشده و کماکان در فعالیت‌‌هاى مضره دست اندرکار هستند لذا اداره کل سوم با عفو و بخشودگى آنان نظر موافق ندارد. یک نسخه در پرونده منتظرى است. در پرونده ربانى شیرازى بایگانى شود. اوانى 19/6 بفرموده نسخه اول این گزارش بدفتر ویژه اطلاعات ارسال شده است. 19647 (س ش159[

ناوبری کتاب