صفحه ۴۴۵

محترماً در صورت تصویب بدفتر ویژه اطلاعات ارسال شود. 16647 ثابتى 16647 یک نسخه در پرونده حسینعلى منتظرى است. در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. 18647 اوانى در اجراى اوامر صادره نسخه اول بدفتر ویژه اطلاعاتدفتر ویژه اطلاعات در سال 1338 فعالیت خود را آغاز کرد. ریاست این دفتر از زمان تشکیل تا پیروزى انقلاب به عهده ارتشبد حسین فردوست بود. این دفتر شامل پنج شعبه بود. یکى از وظایف اصلى این دفتر ایجاد شبکه‌هاى پشتیبانى در ارتش، ساواک، نیروهاى انتظامى بود. ارسال گردید. شهاب17/6 (س ش158)

ناوبری کتاب