صفحه ۴۴۳

رونوشت به پرونده حسینعلى منتظرى ضمیمه گردید. در پرونده عبدالرحیم ربانى بایگانى شود. 4647 آقاى اوانى آقاى صابرى در گزارش روزانه درج ضمناً بهره‌بردارى شود. 2/6 در گزارش درج شد. 2/6 (س ش157)

ناوبری کتاب