صفحه ۴۴۲

از: دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 156. تاریخ: 31547 به: دادستانی شماره: 5 ـ252 ـ 66 ـ14013 ریاست اداره کل زندان‌‌هاى شهربانى کل کشور

درباره غیرنظامیان 1 ـ عبدالرحیم ربانى فرزند عباسعلى (بمانعلی)
2 ـ حسینعلى منتظرى فرزند حاجعلى
متهمان باقدام بر ضد امنیت داخلى کشور
پیرو شماره 45287 ـ 8547 دادگاه تجدید نظر شماره 1

دادستان ارتش با راى شماره 69ـ9547 دادگاه تجدید نظر شماره 1 این اداره مبنى بر محکومیت نامبردگان ردیف یکم بمدت دو سال و ردیف دوم یکسال و نیم حبس تادیبى با احتساب بازداشت قبلى آنان (ردیف یکم از تاریخ 2145 الى 27745 و از 8846 تاکنون و ردیف دوم از تاریخ 1145 الى 24745) موافقت نموده که بعلت عدم تصویب فرجامخواهى دو نفر محکوم در تاریخ 22547 بدینوسیله قطعیت آن اعلام میگردد. دستور فرمائید راى صادره را اجرا و نتیجه اعلام شود.

رئیس اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى سرلشگر عمیدى
گیرندگان 1- ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور بازگشت به 50108/316 ـ 19547 جهت آگهى 2- ریاست شهربانى قم دستور فرمائید ردیف دوم غیر نظامى حسینعلى منتظرى فرزند حاجعلى ساکن قم محله خاکفرج کوچه خیام کاشى 20 را سریعاً جلب و نامبرده را به منظور اجراى حکم صادره باداره زندان شهربانى کل کشور تحویل و نتیجه را اعلام دارند. این دستور به هر دلیل تا تاریخ 581347اجرا نمی‌‌شود. 3- دایره آمار بازرسى قوانین پیوست 6 برگ سجل کیفرى محکوم علیهما 4- ریاست دفتر کل دادگاه‌‌هاى استان مرکز بازگشت به 1887/1 ـ 9547 385 برگ پرونده اتهامى غیر نظامیان فوق الذکر جهت بررسى بپیوست فرستاده میشود دستور فرمائید پس از رفع نیاز به این اداره عودت دهند.

ناوبری کتاب