صفحه ۴۴۰

از 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 155. تاریخ: 16547

گزارش
درباره: حسینعلى منتظرى و ربانى شیرازى
محترماً معروض میدارد.

آیت‌الله میرزا احمد آشتیانى ضمن تقدیم نامه‌اى بحضور تیمسار ریاست ساواک فتوکپى نامه آیت‌الله حکیم و تلگراف سه نفر از روحانیون اصفهان را نیز بضمیمه تسلیم داشته است. آیت‌الله حکیم در نامه خود از آشتیانى خواسته است ضمن تماس با مقامات نسبت بآزادى شیخ حسینعلى منتظرى اقدام نمایند و در تلگراف مزبور نیز خواسته شده که مسئولین مربوطه در دادگاه تجدید نظر مقام روحانى منتظرى و ربانى شیرازى را ملحوظ دارند.

آیت‌الله آشتیانى در پایان افزود بقرار اطلاع پرونده دو نفر فوق با نظر و توسط کارمندان ساواک تنظیم شده لذا تقاضا نموده موجبات تبرئه نامبردگان فراهم گردد. توضیح آنکه نامه آیت‌الله آشتیانى و ضمائم آن بعرض تیمسار ریاست ساواک رسیده است. با عرض اینکه حسینعلى منتظرى یکسال و نیم و ربانى شیرازى بدو سال در دادگاه تجدیدنظر نیز محکومیت حاصل کرده‌اند و طبق اطلاع تقاضاى فرجام نموده‌اند و بظن قوى تقاضاى آنان مورد تصویب قرار نخواهد گرفت مراتب استحضاراً معروض گردید. کارمند بررسی. اوانى رئیس بخش 316 ـ ازغندى رئیس اداره یکم عملیات بررسی. ثابتى یک نسخه در پرونده میرزا احمد آشتیانى است. در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. اوانى 21/5

ناوبری کتاب