صفحه ۴۳۷

اکنون هم بدون هیچگونه جرمى به سه سال زندان محکوم شده است، در مقابل معظم‌له آورده با بدترین شکل شکنجه می‌کنند تا آنجا که بر اثر ضربات وارده قوه بینایى ایشان ضعیف گردیده و محتاج به عینک شده است. و خود آقاى منتظرى هم بر اثر صدمات جسمى و روحى مبتلا به کسالت می‌گردند و مدتى در بهدارى زندان بسترى می‌شوند و پس از نه (9) ماه (بدون محکومیت) زندانى بودن آزاد می‌گردند و مجدداً در بهمن 45، دستگیر و مدت 6ماه زندانى می‌شوند و باز در آبان 46 بدون محاکمه و اثبات بزه به شهرستان مسجد سلیمان تبعید می‌گردند و پس از سه ماه به تبعیدى معظم‌له پایان داده ولى از ورود به قم که محل سکونت ایشان می‌باشد جلوگیرى می‌کنند و سرانجام در تیر ماه 47 به اتفاق حضرت حجت‌الاسلام آقاى ربانى تحت محاکمه قرار می‌گیرند. این نمونه‌اى از رفتار وحشیانه و غیرانسانى هیئت حاکمه نسبت به مردم آزادیخواه ایران می‌باشد. ما به نام ملت ستم کشیده‌اى که فشار سر نیزه و اختناق حق نفس کشیدن را از آنان سلب کرده است، به نام آن آزادگانى که در سلولهاى زندانها در زیر شکنجه‌هاى جلادان سازمان امنیت دست و پا می‌زنند و به نام انسانیت، از شما که در راه آزادى خلق‌هاى استعمارزده کوشش می‌کنید می‌خواهیم که از امکانات خود استفاده کرده اجازه ندهید که رژیم قانونشکن ایران تمام اصول انسانیت را زیر پا گذاشته و نسبت به یک مشت مردم بی‌دفاع چنین رفتار غیرانسانى و قرون وسطایى بکند و شخصیتهاى مبارز ضداستعمارى را در دادگاه‌هاى خود ساخته محکوم نموده سالیان درازى در سیاه چالهاى زندان افکند. به هر وسیله ممکن قانونشکنی‌ها و خود کامگی‌هاى هیئت حاکمه ایران را محکوم کنید و با اعتراضات به اینگونه محاکمات غیرقانونى وظیفه انسانى خود را ایفا نمائید. ایران، حوزه علمیه قم،

محصلین علوم اسلامى
(س ش154)

ناوبری کتاب