صفحه ۴۳۵

محترماً بعرض میرساند. با توجه به اینکه ارائه مدارک تهیه شده لطمه بحفاظت خانه امن که اخیراً محل آن تغییر داده شده نمی‌زند در همان جلسه مدارک بنامبرده ارائه شود. پى نوشت تیمسار مدیریت کل بعرض تیمسار ریاست رسید موافقت فرمودند. اوامر به ساواک تهران ابلاغ گردید. 5547 اصل در پرونده محمد تقى فلسفى در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. 6547 (س ش153[

ناوبری کتاب