صفحه ۴۳۴

از:316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص153. تاریخ: 2547 گزارش

درباره: شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازى
محترماً معروض میدارد.

در تاریخ 24247 فلسفى واعظ ضمن تماس تلفنى با اداره کل سوم از طرف روحانیون شیراز ـ اصفهان و قم درخواست نموده با توجه به بهبود نسبى روابط فیمابین روحانیت و دولت از محاکمه دو نفر فوق خوددارى شود.

مراتب بعرض رسید. تیمسار ریاست ساواک مقرر فرمودند به فلسفى بگوئید این دو نفر چندین بار پشیمانى خود را کتباً نوشته‌اند و تعهد کرده‌اند عمل خلاف مصالحى انجام ندهند لیکن بر خلاف تعهد خود مخفیانه بکار‌‌هاى خود ادامه داده‌اند یا نمیدانید و یا اینکه میخواهید بکار‌‌هاى خلاف خود ادامه دهندقبل از این گفته شد که آیت‌الله منتظرى و مرحوم آیت‌الله ربانى شیرازى هیچ پشیمان‌ نامه‌اى در طول مبارزات خود ننوشتند. .

اوامر صادره از طریق ساواک تهران به فلسفى واعظ ابلاغ گردید. مشارالیه در آغاز ضمن سپاسگذارى از مراحم تیمسار ریاست ساواک اظهار داشته منظور او این نیست که شیخ منتظرى و ربانى شیرازى بی‌گناه هستند بلکه آنان مورد احترام روحانیون بوده و داراى شخصیت علمى هستند و مراجع تقلید مانند آیت‌الله حکیم و خوانسارى تقاضاى آزادى آنان را دارند و در موقعیت کنونى بصلاح دولت و مملکت است که نسبت به این دو نفر ارفاق شود و از طرفى دو نفر مذکور تاکنون کیفر خود را دیده‌اند.

فلسفى واعظ در پایان ضمن تقاضاى مجدد مبنى بر بخشودگى آنان درخواست نموده چنانچه تیمسار ریاست ساواک اجازه فرمایند خدمت معظم له شرفیاب شود و مطالبى را بعرض برساند. مراتب استحضاراً معروض گردید.

ناوبری کتاب