صفحه ۴۳۲

رأى دادگاه بدوى آیت‌الله منتظریبررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص344.

تاریخ:1341347

رأى دادگاه عادى شماره یک اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهی. هیئت دادرسان پس از بررسى محتویات پرونده و استماع دفاعیات وکیل مدافع و بیانات دادستان و آخرین دفاع متهم بعد از انجام تشریفات ماده 209 قانون دادرسى و کیفر ارتش چنین اظهار عقیده می‌نمایند با توجه به دلائل و قرائن و امارات مشروح زیر:

اظهارات صریح متهمان در محضر بازپرس در مورد اعـلامیه منتشره در زندان قزل‌قـلعه اوراق 193ـ195ـ 196قسمت اول پرونده.

اظهارات متهم ردیف 2 مبنى بر امضاء اعلامیه‌هاى منتشره برگ 9پرونده قسمت اول.

نظریه سازمان اطلاعات و امنیت کشور شرح برگ 19 قسمت 2پرونده.

کشف تعدادى اعلامیه از منزل متهم ردیف 1 برگهاى 79 از قسمت اول و قسمت دوم.

اظهارات سید على غیورى در مورد متهم ردیف یک برگهاى 37 و 38 قسمت2.

اعتراف صریح متهم ردیف 2 در مورد پرداخت وجه به منظور چاپ اعلامیه‌هاى مضره برگ 3 قسمت اول.

اعلامیه‌هاى موجوده در برگهاى 76 الى 78 و 177 الى 179 و اظهارات متهمان در مورد آنها، و سایر محتویات پرونده، بزه انتسابى و ماده م استنادى دادستان را ضمن رد ماده 2 الحاقى به اصول محاکمات جزا در مورد متهم ردیف یک وارد دانسته و به اتفاق آراء هر یک از متهمان غیرنظامى عبدالرحیم شهرت ربانى و حسینعلى فرزند حاج على شهرت منتظرى را به استناد بند 2 از ماده یک قانون مقدمین برعلیه امنیت داخلى کشور به مدت 3 سال حبس مجرد با احتساب مدت بازداشت قبلی، متهم ردیف یک از تاریخ 2145 الى 22745 و از 8846 بازداشت می‌باشد و متهم ردیف 2 از تاریخ 1145 الى 24745 بازداشت بوده محکوم می‌نمایند این رأى در محضر رسمى دادگاه با حضور اصحاب دعوا قرائت و ابلاغ گردید که از تاریخ روز بعد از ابلاغ لغایت 5 روز قابل تجدید نظر می‌باشد.

13447
(س ش151)

ناوبری کتاب