صفحه ۴۳۰

گزارش خبر
به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 29، ج2، ص301. تاریخ: 11447 از: 20ه‍3 شماره: 12164/ ه‍3
موضوع: اظهارات شیخ حسینعلى منتظرى

نامبرده بالا در یک مذاکره خصوصى با حضور سید محمود طالقانی، شیخ مرتضى مطهری. شیخ محمد حسن طاهری، سید محمدرضا سعیدی، شیخ على اصغر مروارید در منزل حاج شیخ حسین کاشانى از موارد اتهامات خود صحبت نمود و اظهار داشت ربانى متهم ردیف اول است و من ردیف دوم سپس درباره توجه آقاى حکیم صحبت پیش آمد و طالقانى گفت یکى از کار‌‌هاى غلط به نظر من توجه آقایان به این دستگاه است و شیخ على اصغر مروارید در جواب گفت اگر به یک بچه چند مرتبه انسان حرف بزند و او اعتنا نکند دیگر به او حرف نباید زد آقاى حکیم چند مرتبه تاکنون براى اشخاص توصیه نموده‌اند و دستگاه توجهى نکرده ایشان باز هم در مواردى توصیه می‌کند.

ناوبری کتاب