صفحه ۴۳

شهربانى اصفهان از: شهربانى استان اصفهانیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص21. تاریخ: 24442 به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان دهم موضوع: عزیمت روحانیون به تهران عطف به شماره: 22344 ـ 42/3188/7 برابر اطلاع روحانیون مشروحه زیر 1- حاجى آقا حسین خادمى از اصفهان 2- حاجى آقا محمد شمس آبادى 3- میرزا عبدالجواد جبل عاملى سدهى 4- سید محمد باقر موحد ابطحى 5- شیخ عبدالحسین]حسینعلی[ منتظرى از نجف‌آباد

روز 20442 به منظور مذاکره با مقامات مرکزى درباره وضع خمینى به تهران عزیمت نموده‌اند. رئیس شهربانى استان اصفهان ـ سرهنگ دژبخش ورود به ساواک 25432 در جریان هستم به تهران نیز گزارش شد. عیناً در 153ـ729 بگذارید. 25/4

ناوبری کتاب