صفحه ۴۲۲

اعتراف صریح متهم ردیف 2 در مورد پرداخت بودجه به منظور چاپ اعلامیه‌هاى مضره.

اعلامیه‌هاى موجود و اظهارات متهمان در مورد آنها.

سایر قرائن و امارات موجوده در پرونده. نوع بزه:

از درجه جنایت بوده و منطبق با بند 2 از ماده 1 قانون مقدمین علیه امنیت کشور و در مورد متهم ردیف 1 نظر به تعدد جرم ماده 2 الحاقى به اصول محاکمات جزاء، لازم الاجرا می‌باشد. (س ش148)

ناوبری کتاب