صفحه ۴۲۱

متن کیفرخواست دادستان رژیم شاه علیه آیة الله منتظرى و مرحوم ربانى شیرازیبررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص339.

موضوع اتهام: اقدام برضد امنیت داخلى کشور (ضدیت با سلطنت مشروطه ایران) نامبردگان از مریدان جدى یکى از روحانیون مخالف دولت و از گردانندگان مؤثر و محرکین اصلى طلاب علوم دینى علیه دولت شاهنشاهى ایران می‌باشند و به اتفاق یاران خود از هر فرصتى استفاده و در مورد اقدامات اساسى و اصلاحى اخیر دولت تنقید و در تاریخ 231244 درباره این اقدامات مبادرت به تشکیل جلسه می‌نمایند و تصمیم می‌گیرند براى اجراى مقاصد شوم خود به این طریق عمل نمایند:

ابتدا به منظور بازگشت روحانى مخالف اعلامیه‌هایى در قم و سایر شهرستانها پخش نمایند و سپس به صورت اجتماعى به منزل روحانیون درجه اول مراجعه و تقاضا نمایند تصمیمات شدیدترى در مورد بازگشت روحانى مذکور اتخاذ نمایند و اگر مؤثر نشد تصمیمات شدیدترى از قبیل نهب و غارت و ارعاب و ترور انجام گردد ولى هنگام تحویل سال در حرم مطهر حضرت معصومه نامبردگان در حین پخش اعلامیه‌هاى مورد نظر دستگیر می‌گردند و پس از دستگیرى در زندان نیز به این اقدامات مخرب و فعالیت‌هاى مضره خود ادامه داده و مبادرت به تهیه اعلامیه‌هایى مبنى بر تخطئه اقدامات اصلاحى دولت که از انقلاب شاه و ملت الهام گرفته است می‌نمایند.

متهم ردیف2 (آقاى منتظری) در تحقیقات در محضر بازپرس اظهار نموده است که در جلسات متشکله در منزل عبدالجواد اصفهانى و ربانى و على مشکینى شرکت داشته و فعالیتهاى خود را به نفع روحانى مورد بحث تأیید نموده و با امضاى چند اعلامیه که حاکى از پشتیبانى از روحانى نامبرده می‌باشد معترف و اظهار می‌دارد کمک‌هاى مادى نیز نموده و قصدش بازگشت روحانى نامبرده است.

دلایل اتهام:

اظهار صریح متهمان در محضر بازپرس در مورد اعلامیة منتشره در زندان قزل‌قلعه.

اظهارات متهم ردیف 2 بر امضاى اعلامیه‌هاى منتشره.

نظریه سازمان اطلاعات و امنیت کشور.

کشف مقدارى اعلامیه و کتب مضره از منزل متهم ردیف 1 (آقاى ربانی)

اظهارات سیدعلى غیورى درباره متهم ردیف 1.

ناوبری کتاب