صفحه ۴۱۹

تلگرام جمعى از علماى اصفهان به آیت‌الله سید احمد خوانسارى دربارة محاکمة آیات منتظرى و ربانى شیرازی تهران. یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 150. حضرت مستطاب آیت‌الله ـ سید احمد خوانسارى مد ظله

موضوع محاکمه حجة الاسلام آقاى منتظرى و آقاى ربانى موجب نگرانى مسلمین و روحانیون میباشد مستدعى است با مراجع مربوطه مذاکره فرمایند و طورى کنند که مقام شامخ روحانیت این دو نفر محفوظ و رفع مزاحمت گردد. الاحقر على الموسوى بهبهانى ـ حسین الموسوى الخادمى ـ الاحقر ابوالحسن الموسوى شمس‌آبادى رونوشت برابر اصل است. (س ش146)

ناوبری کتاب