صفحه ۴۱۷

گزارش خبر
به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص146. تاریخ: 30347 از: 21 شماره: 1400/21 موضوع: محاکمه حسینعلى منتظرى و ربانى شیرازى

در حوزه علمیه قم بخصوص در بین طرفداران خمینى شایع است که دستگاه دولت محاکمه شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازى را هر روز بتعویق میاندازد و قصد دارد آنها را تبرئه کند زیرا آقاى حکیم تلگرافى مبنى بر خوددارى از محاکمه دو نفر فوق به مقامات ایرانى مخابره نموده همچنین آیت‌الله خوانسارى و محمد تقى فلسفى واعظ نیز در این مورد اقداماتى بعمل آورده‌اند.

نظریه منبع ـ با محاکمه و تحت تعقیب قرار دادن و مجازات شدید منتظرى و ربانى وجهه و اعتبار آنان در بین مخالفین از بین خواهد رفت و منبعد کسى جرئت فعالیت خلاف نخواهد نمود لکن در صورت تبرئه آنان این سوء تفاهم پیش خواهد آمد که دستگاه از محاکمه ایشان هراسناک است و این امر باعث کسب وجهه و افزایش نفوذ آنها در بین مردم خواهد شد.

نظریه رهبر عملیات مفاد گزارش فوق صحیح بنظر میرسد ضمناً با توجه بسوابق امر اصلح است چنانچه شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازى تبرئه شدند آنانرا بنقاط دور دست تبعید نمایند تا در آتیه از فعالیت‌‌هاى خلاف ایشان جلوگیرى بعمل آید.

نظریه امنیت داخلى ـ شایعات عدم محاکمه ربانى شیرازى و حسینعلى منتظرى روز بروز قوت میگیرد باستحضار میرساند وجود این دو نفر در شهرستان قم اسباب زحمت و نامبردگان از فعالیت‌‌هاى خود دست بردار نیستند و با تمام قوا می‌کوشند وجهه‌‌اى براى خود تدارک نمایند. از جمله منتظرى که در نجف‌آباد اصفهان شروع کرده بشهریه دادن به طلاب اصفهانى در قم با توجه به نظریه رهبر عملیات اقامت آنان در شهرستان‌‌هاى دیگر غیر از قم حداقل موجبات ارتباط آنان و عواملشان را فراهم نمی‌نماید و فعالیت‌‌هاى متفق و یک جانبه‌اى نمی‌توانند داشته باشند و از فعالیت عوامل آنان که وضع شده بطور قطع کاسته خواهد شد. روحانى اصل در پرونده حسینعلى منتظرى در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود.

ناوبری کتاب