صفحه ۴۱۴

از: تیمسار مدیریت کل اداره سومیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص584. تاریخ 9347 به: ساواک استان اصفهان شماره 4727/10 هـ موضوع: سانسور مکاتبات بدین وسیله چهار برگ فرم تقاضاى سانسور مکاتبات نامبردگان ذیل که از روحانیون مشکوک می‌باشند به پیوست تقدیم می‌گردد: 1ـ حاج حسین آقا خادمی 2ـ شیخ حسینعلى منتظری

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان
(س ش143[

ناوبری کتاب