صفحه ۴۱۲

از: اداره کل سومیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص145. تاریخ: 31247 به: ریاست ساواک تهران (هـ3) شماره: 30288/316

درباره: شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى

اخیراً شیخ محمد تقى فلسفى واعظ از مقامات ساواک خواستار شده تا در صورت امکان ترتیبى داده شود از محاکمه دو نفر فوق الذکر خوددارى نمایند. مراتب بعرض تیمسار ریاست ساواک رسید مقرر فرمودند:

به فلسفى بگوئید این دو نفر چندین مرتبه پشیمانى خود را کتباً نوشته و تعهد کردند عمل خلاف مصالح کشور انجام ندهندچنین تعهدى از سوى آن دو مبارز وجود ندارد. ولى بتعهد خود عمل نکردند و محرمانه بکار‌‌هاى خود ادامه دادند. یا نمی‌دانید و اینها را آدم صالحى می‌دانید یا آنکه آنها را حمایت می‌کنید و می‌دانید و می‌خواهید به کار‌‌هاى خلاف خود ادامه دهند. کدامیک صحیح است. خواهشمند است دستور فرمائید در اجراى اوامر صادره اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. از طرف مدیر کل اداره سوم. مقدم در پرونده 13328 شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. بررسى شد و خلاصه تهیه گردید. 12447 اصل در پرونده محمد تقى فلسفى بایگانى شود. 3247

ناوبری کتاب