صفحه ۴۱۰

بازداشت و انتقال به زندان قصر (581347)

شب هنگام در حالى که 15 دقیقه مانده تا ساعت 10 شب، لندرورى با 5 سرنشین شامل نماینده دادستانی، ساواک و شهربانى در خاکفرج کوچه گلزار مراجعه و آیت‌الله منتظرى به همراه دامادش آقاى سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى را بازداشت می‌کند، آیت‌الله منتظرى صورت جلسه تنظیمى را به عنوان اعتراض امضا نمی‌کند. پس از نیم ساعت از منزل خارج و ساعت 30/22 توسط پاسداران ساواک به مرکز اعزام و فرداشب روز دستگیرى (681347) ساعت 5/9 شب تحویل زندان قزل‌قلعه شده پس از چند روز آقاى هادى ‌هاشمى آزاد و آیت‌الله منتظرى به بند 3 زندان قصر منتقل می‌شود. در آن بند آقایان انواری، عسگر اولادی، ‌‌ هاشم امانی، حجتى کرمانی، بجنوردى هم هستند ولى پس از مدتى به بند 4 که فرزندش محمد منتظری، آقایان نهضت آزادى و جمعى از افسران کمونیست بودند منتقل می‌شود، (س ش 162 ـ 160).

آیت‌الله ربانى شیرازى پس از طى مدت محکومیت از زندان آزاد می‌شود چون پس از صدور حکم، زودتر از آیت‌الله منتظرى حکمش اجرا شده بود. در جلسه‌اى پس از آزادى تیمسار مقدم به وى می‌گوید: مقصر اصلى پرونده شما شیخ حسینعلى منتظرى است. ربانى شیرازى پاسخ او را می‌دهد. در پایان آقاى ربانى به مقدم می‌گوید: می‌خواستید یا نمی‌خواستید مرجعیت امام خمینى جا افتاد، جمله مهمى تیمسار مقدم گفته بود که: "اگر خمینى مرجع باشد باز هم افتخار ما است زیرا او یک ایرانى است و باز هم یک ایرانى مرجع تقلید شده است"! (س ش 153).

ناوبری کتاب