صفحه ۴۰۵

7. محاکمه و زندان مجدد تا آزادی

فصل 7

سند شماره 166ـ142
(581347 ـ 141347)
محاکمه !
صدور حکم بدوى 3 سال حبس، و پس از فرجام‌خواهى 5/1‌سال
بازداشت و انتقال به زندان قصر

ناوبری کتاب