صفحه ۴۰۳

شماره: 5195/ 20ه‍ 3یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب20، ص145. تاریخ: 16247

به قرار اطلاع اخیراً خمینى در نجف به طلابى که مجردند ماهیانه 200 ریال و بطلابى که متاهل می‌باشند ماهیانه 400 ریال پرداخت می‌نمایند لذا با توجه به تعداد طلابى که در حوزه علمیه نجف مشغول تحصیل هستند به نظر می‌رسد نامبرده ماهیانه مبلغى در حدود/2000000 ریال به عنوان شهریه به طلاب پرداخت مینماید که این پول در ایران جمع‌آورى و وسیله زائرین که به نجف می‌روند یا مسافرانى که بطور غیرمجاز به عراق مسافرت می‌کند به وى پرداخت می‌گردد. ضمناً نماینده مشارالیه در شیراز دستغیب و شیخ بهاء الدین محلاتى و صدرالدین حائرى و در نجف‌آباد اصفهان شیخ حسینعلى منتظرى و در رشت شیخ عباس محفوظى و علوى و در قم شیخ حسن صانعى و خادمى قمى و سید مرتضى پسندیده برادر ناتنى خمینى و در کرمانشاه آیت‌الله جلیلى و در خلخال شیخ صادق خلخالى می‌باشند و چنانچه وجوهات جمع‌آورى شده مبلغ قابل توجهى باشد وسیله ایادى آیت‌الله جلیلى از کرمانشاه و مرز خسروى به عراق ارسال خواهد شد.ک اصل در 67908 بایگانى است. در پرونده سید مرتضى پسندیده بایگانى شود. 23247 49476

ناوبری کتاب