صفحه ۴۰۰

از: اداره کل سوم به: ریاست ساواک استان فارس (شیراز) درباره: سید مهدی‌‌هاشمى قهدریجانى فرزند محمد عطف به: 6270/ هـ ـ 15247

مشارالیه یکى از طلاب ناراحت و افراطى قم میباشد که در تاریخ 9646 به علت تهیه و پخش اعلامیه مضره دستگیر و زندانى گردیده است همچنین نامبرده در تاریخ 111146 باتفاق عده‌اى از اهالى نجف‌آباد بدیدن شیخ حسینعلى منتظرى رفته و ضمن قطعه شعرى شعارهائى له خمینى و علیه مخالفین او میدهد که بلافاصله توسط مأمورین شهربانى مجدداً دستگیرى و تحویل ساواک محل می‌گردد ضمناً طى نامه شماره 11201/613 ـ 19147 ـ به آن ساواک اعلام گردیده که یاد شده فوق براى انجام خدمت سربازى بشهرستان جهرم اعزام گردیده و اعمال و رفتارش تحت کنترل قرار گیرد معهذا نامه معطوفى ابتدا بساکن تهیه گردیده خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآورى مراتب فوق به مسئولین ذینفع اعمال و رفتار وى دقیقاً تحت مراقبت قرار گیرد و نتیجه را به موقع منعکس نمایند.ک مدیر کل اداره سوم.

مقدم
24247

ناوبری کتاب