صفحه ۳۹۸

دیگر آنجا نیست. جزایرى گفت چرا دولت امثال آقاى منتظرى را به اطراف مملکت تبعید می‌کند، اینها بزرگ می‌شوند و در هر کجا دسته‌اى به آنها می‌گروند، آن هم مسجدسلیمان که محیط کارگرى است. جلیلى گفت من هم تعجب می‌کنم از کار‌‌هاى دولت. مثلاً خود من اگر دولت مرا بد می‌داند و از من مظنون است، چرا می‌گذارد بروم کربلا. اگر مظنون نیست، چرا اول اینقدر اذیت می‌کنند و بعد آزاد می‌کنند، با اینکه شخصى در دستگاه خمینى است که مرتباً به ایران می‌آید و برمی‌گردد و کسى هم جلوى او را نمی‌گیرد، ولى اگر بخواهند با او تماس بگیرند، فوراً او را می‌گیرند، بعد جلیلى از شیخ بهلول که واقعه خراسان و مسجد گوهرشاد را درست کرد تعریف کرد که در کربلا منبر می‌رود و در رادیو مصر هم به زبان فارسى صحبت می‌کند.

نظریه منبع: شخصى که جلیلى اشاره نمود در دستگاه خمینى است شیخ عبدالعلى قرهى نام دارد.

نظریه رهبر عملیات: نظرى ندارد.

نظریه رئیس بخش: مراتب جهت استحضار انعکاس در سوابق امر اعلام گردید. ‌رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده 161122 می‌باشد. در پرونده آیت‌الله روح‌الله موسوى خمینى بایگانى شود. اوانى 24/2 67908

ناوبری کتاب