صفحه ۳۹۵

گزارش خبر
به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص138. تاریخ: 161246 از: 21 شماره: 4733/21
موضوع: شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى

روز 131246 یکى از طلاب مدرسه دارالشفاء قم به موسوى نهاوندى گفت شنیده‌ام اینبار ربانى شیرازى قصد انجام برنامه تروریستى داشته و روى این اصل دستگیر شده موسوى از این سئوال اظهار بی‌اطلاعى نمود لکن طلبه‌اى بنام على محمد پور‌‌هادى که در آنجا حضور داشت گفت ربانى شیرازى براى انجام این کارها بی‌میل نیست زیرا قبل از واقعه ترور مرحوم حسنعلى منصور محمد منتظرى فرزند شیخ حسینعلى که بتهران زیاد تردد مینمود پس از هر سفر بطور خصوصى با ربانى شیرازى تماس میگرفت و نامبرده وسیله ربانى شیرازى و پدر خود از موضوع ترور مرحوم منصور مطلع بود و براى انجام این منظور فعالیت می‌کرد و صادق امانى همدانى هم که کشته شد در جشن مدرسه فیضیه که بمناسبت آزادى خمینى برگزار شده بود کنترل بلندگو را بعهده داشت.

نظریه منبع ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى و شیخ حسینعلى منتظرى از عاملین اصلى و از مسببین عمده تحریک طلاب حوزه علمیه قم میباشد.

نظریه رهبر عملیات ـ با توجه بسوابق عبدالرحیم ربانى شیرازى مفاد گزارش فوق صحیح بنظر میرسد.

نظریه امنیت داخلى ـ پور‌‌هادى از طلابى است که تحت کنترل و مراقبت منابع می‌باشد که بمنظور موقعیت‌‌هاى آینده هنوز بساواک جهت اخذ بیوگرافى و عکس احضار نگردیده و اصولاً از زمانیکه ربانى شیرازى و منتظرى در قم نیستند آرامش در بین طلاب ناراحت مشهود است و چنانچه درباره ربانى شیرازى هم تصمیمى از نوع تصمیم منتظرى گرفته شود بسیار بجا خواهد بود. فعلاً بایگانى شود. رونوشت به پرونده‌‌‌هاى نامبردگان ضمیمه گردید. به پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى ضمیمه و ارائه شود. 301246

ناوبری کتاب