صفحه ۳۸

6ـ امروز مهندس خاتم زاده از حزب زحمتکشان به مأمور این ساواک دستور داده است با بنزین محل انجمن بانوان اسلامى اصفهان را آتش بزنند، همچنین دکتر واعظى از همان حزب گفته است چند عدد نارنجک دستى مأمور ما برایشان درست کند مراقبت خواهد شد.

با نظر شهربانى دستور داده شد سران حزب زحمتکشان اصفهان را دستگیر نمایند کلیه عرایض فوق امروز در کمیته اطلاعات استان مطرح شد. صدقى
عیناً رمز و مخابره گردید. شرف الدین (س ش4)

ناوبری کتاب