صفحه ۳۷

2ـ قسمتى از بازار اصفهان امروز صبح بسته است. تعداد دکاکین باز هر آن بیشتر می‌شود به سران بازار تذکر لازم داده شده است وضع شهر ـ دانشگاه ـ کارخانجات آرام است مغازه باز است.

3ـ از نخست وزیرى طى 859153 وضع تهران ـ قم و مشهد را براى استاندارى تشریح دستور مراقبت بیشتر صادر برقرارى فرماندارى نظامى را در اصفهان موکول به نظر استاندار نموده است و از طرف پادگان در مورد برقرارى فرماندارى نظامى هم پیش بینى شده است.

4ـ تعداد 100 سرباز براى تأمین نقاط حساس شهر اصفهان و 30 نفر براى همایونشهر و 30 نفر براى نجف‌آباد در نظر گرفته شده است.

5ـ در جلسه دیشب حزب زحمتکشان صحبت می‌شود که افراد به مجالس روضه خوانى رفته وعاظ را وادار کنند که براى خمینى دعا کنند. دکتر واعظى یکى از افراد حزب مخالفت کرده و بالاخره قرار شده است فعالیت آن‌ها مصروف بستن بازار و مغازه‌ها بشود.

ناوبری کتاب