صفحه ۳۶۶

خود راسخ‌تر گشته و بعوض آنکه پس از آزادى از زندان از کردار گذشته خود پشیمان گردد و دست از اعمال سابقش بردارد جسورانه‌تر از قبل همچنان دست بفعالیت‌‌هاى خلاف قانون زده و با تحریک طلاب و تهیه و توزیع اعلامیه‌‌‌هاى مضره و خلاف مصالح و جمع آورى افرادى از جمله محسن حاج مهدى و اکبر صلاحمند و عباس دوزدوزانى از محکومین حزب ملل اسلامى به گرد خود نقشه‌‌‌هاى ضد ملى خود را بمورد اجراء گذارده و سماجت او در انکار حقایق معرف افکار انحرافى و عملیات ضد مصالح مملکتى او میباشد.

61046

ناوبری کتاب