صفحه ۳۶۵

از مسافرت‌‌هاى خود به تهران ضمن تماس با سید على غیورى پیشنماز مسجد پل سیمان و دریافت مبلغى وجه بشخص اخیر الذکر اظهار داشته قصد دارد اعلامیه خمینى خطاب بجناب آقاى هویدا را چاپ و منتشر سازد ضمناً چون مشارالیه در محل ضمن تحریک طلاب مقیم قم با پاره‌اى از عناصر متعصب تماس‌‌هاى مشکوکى حاصل نموده بود و اطلاعاتى هم واصل شده بود مبنى بر این که شخص مزبور مبادرت به تهیه و توزیع اعلامیه‌‌‌هاى مضره نموده است. لذا روز 2846 دستگیر و با قرار قانونى بازپرسى شعبه 3 دادستانى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى بازداشت گردیده و در بازرسى از منزل وى مدارک مضر‌‌هاى بشرح ذیل بدست آمده است.

1- سه اعلامیه تحت عنوان (پیام ملت ایران) و بامضاء ملت ایران.

2- یک نسخه اعلامیه تحت عنوان "مردم شرافتمند ایران" بامضاء نهضت آزادیبخش ملى ایران.

3- یک نسخه اعلامیه تحت عنوان "ملت غیور مسلمان ایران" (بامضاء دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران) که در این اعلامیه‌ها با درج مطالب موهن شدیداً از دولت انتقاد شده است.

4- یک جلد کتاب بیدارى ایرانیان تالیف ناظم الاسلام کرمانی.

د ـ اظهارات متهم

متهم مذکور منکر عضویت و فعالیت در احزاب و دستجات بوده و توضیح میدهد شنیده که خمینى اعلامیه‌اى براى آقاى نخست وزیر داده لکن اعلامیه را ندیده و از متن آن بی‌اطلاع میباشد و در مورد مسافرت‌‌هاى خود بتهران اضافه نموده طى دو ماهه اخیر براى طبع کتاب سه بار از قم بتهران مسافرت کرده و با آقایان شیخ محمد آخوندى صاحب کتابفروشى دارالکتاب اسلامیه و جواد محمدى صاحب کتابفروشى انتشارات نشر جهان ملاقات نموده و همچنین در حدود چهار ماه قبل براى خرید یک قطعه زمین بمنزل سید على غیورى پیشنماز مسجد پل سیمان رفته و ضمن صحبت‌‌هاى معموله راجع به زمینى که ایشان در قم دارند صحبت کرده است و در مورد چاپ و انتشار اعلامیه خمینى هیچگونه مطلبى عنوان نشده است.

هـ ـ نظریه:

متهم مورد بحث بعلت تعصب شدید نسبت بافکار و عقاید خود در تمام مدت بازجوئى از بیان حقیقت خوددارى و در کلیه موارد ماهرانه سعى نموده که از پاسخ صحیح و صریح بسئوالات مطروحه خوددارى نماید و اصولاً فرد ناراحت و آشوبگرى بوده که سوابق قبلى او موید این امر است و دستگیرى و بازداشت‌‌‌هاى قبلى وى موجب گردیده که این شخص نسبت بافکار قبلى

ناوبری کتاب