صفحه ۳۶۴

3 ـ شخص مورد بحث پس از آزادى از زندان همچنان برویه ناصواب و خلاف مصالح خود ادامه داده و کراراً اعلامیه‌هائى مبنى بر انتقاد از دولت تهیه و توزیع مینموده است تا آنکه اطلاعى واصل گردید دایر بر اینکه مشارالیه باتفاق جمعى از جمله شیخ حسینعلى منتظرى روز 231244 جلسه‌اى در منزل على مشکینى تشکیل داده و تصمیماتى بشرح ذیل اتخاذ نموده‌اند:

الف ـ براى مراجعت خمینى اعلامیه‌هائى در ایام عید چاپ در قم و سایر شهرستانها پخش نمایند.

ب ـ مراجعت دستجمعى بمنزل روحانیون و طراز اول و تقاضا از آنان جهت اخذ تصمیمات شدیدترى بمنظور اعاده خمینى بقم.

پ ـ چنانچه این اقدامات موثر واقع نگردید تصمیمات شدیدترى از قبیل تهدید و ارعاب و حتى ترور گرفته شود که در اجراء تصمیمات متخذه در جلسه مذکور اعلامیه‌هایى بهنگام تحویل سال 45 در صحن مطهر حضرت معصومه توزیع و وى که یکى از محرکین اصلى تشخیص داده شده بود در تاریخ 7145 دستگیر و با قرار صادره از طرف بازپرسى شعبه 8 اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى در زندان قزل‌قلعه بازداشت گردید و بالاخره در 28745 از زندان آزاد میشود. در بازرسى از منزل احمد بیگدلى آذرى (یکى از متهمین دستگیر شده) یک نسخه اساسنامه جمعیت سرى بدست آمده که نامبرده در تحقیقات معموله صریحاً اظهار داشته اساسنامه مذکور را از عبدالرحیم ربانى دریافت داشته و همچنین مشارالیه پس از اطلاع از دستگیرى یکى از همفکران خود بنام حسینعلى منتظرى طلاب را بمدرسه خان قم دعوت و آنانرا تحریک کرده تا بمنزل آیات رفته و نسبت بدستگیرى شخص اخیر الذکر اعتراض نمایند.

توضیح: نامبرده فوق باتفاق حسینعلى منتظرى هنگامى که در بازداشتگاه قزل‌قلعه بسر می‌برده‌اند نامه‌اى در سه صفحه بعنوان دادستان ارتش ـ دیوان عالى کشور، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع مذهبى در نجف اشرف و ایران نوشته و طى آن اقدامات دولت را ضد ملى و مخالف شرع اسلام معرفى کرده‌اند.

ج ـ گردش کار:

متهم بالا بعد از آزادى در تاریخ 3845 بمشهد مسافرت و پس از مدت کوتاهى توقف در آن منطقه و تماس با روحانیون مشهد بقم مراجعت سپس به شیراز عزیمت مینماید و در تاریخ 20945 شیراز را بقصد قم ترک مینماید و چندین بار بین قم و تهران تردد داشته و در یکى

ناوبری کتاب