صفحه ۳۶۳

61046
از: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص125. تاریخ: 61046 گزارش بازجویی درباره: عبدالرحیم فرزند بمانعلى شهرت ربانی الف ـ مشخصات متهم:

نامبرده بالا دارنده شناسنامة شماره 22992 صادره از شیراز متولد 1301 محل تولد شیراز مسلمان شیعه اثنى عشرى تبعه ایران میزان تحصیلات اجتهاد متاهل و داراى پنج فرزند شغل نویسنده و مدرس حوزه علمیه قم ـ محل سکونت قم خیابان بهروز کوچه تقوى پلاک 18 منزل شخصی ب ـ نوع اتهام اقدام علیه امنیت داخلى کشور. پ ـ سوابق قبلى متهم.

1ـ نامبرده بالا یکبار در تاریخ 23843 باتهام اقدام بر ضد امنیت داخلى کشور دستگیر و برابر قرار قانونى بازپرسى نظامى بازداشت گردیده است و در تاریخ 29943 قرار صادره بقرار التزام عدم خروج از حوزه قضایى تهران تبدیل و آزاد شده است.

2ـ پس از آزادى از زندان باتفاق جمعى از طرفداران خمینى گردانندگى تحریکات طلاب را عهده دار شده واز هر فرصتى به خصوص در ایام عزادارى استفاده نمود و با تشکیل مجالس علیه دولت تحریکاتى می‌نموده که در نتیجه مورخ 121243 باتهام اقدام علیه امنیت داخلى مملکت دستگیر و پرونده امر باداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى احاله شده و بالاخره در 291243 متهم مزبور با قید التزام از زندان آزاد می‌گردد (موضوع نامه شماره 632134788711ـ291243 اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهی).

ناوبری کتاب