صفحه ۳۵۹

توزیع اعلامیه‌‌هاى مذکور که جنبه مضره و خلاف مصالح مملکتى داشته بوده است دخالت خود را در تهیه وتوزیع اعلامیه منتشره اخیر(عزائى بنام جشن) و انکار نموده علیهذا اینک که پرونده امر تکیمیل گردیده در صورت تصویب جهت هرگونه اقدام قانونى باداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى احاله شود. (س ش129[

ناوبری کتاب