صفحه ۳۵۸

دربارة: سید‌‌ هادى ‌‌هاشمی تاریخ: 9946 د ـ خلاصه تحقیقات انجام شده.

در تحقیقاتى که از مشارالیه معمول شد وى ضمن اظهار عدم وابستگى خود باحزاب و دستجات سیاسى توضیح داد چند روز قبل از تبعید حسینعلى منتظرى از شهرستان قم بنا باظهار حسینعلى منتظرى شخصى بنام سید محمود دعائى کرمانی(که فعلاً متوارى است) 3 بسته اعلامیه آقاى خمینى را بمنزلش حمل نموده و بنا به پیشنهاده حسینعلى منتظرى وی(هادی‌ ‌هاشمی) یک بسته از اعلامیه‌‌‌هاى مزبور که در حدود 500 الى 600 برگ بود در تهران منزل شخصى بنام غیورى تحویل داده و بسته دیگر را که در حدود 300 برگ بوده است شخصاً باصفهان حمل و در مدارس جد بزرگ و صدر گذارد و بسته کوچکى را که در حدود 50 برگ اعلامیه بوده است بشخصى بنام صاحب الزمانى در قم جهت توزیع تحویل داده است نامبرده سپس توضیح داد پس از انجام این امر یکمرتبه با سید محمود دعائى در مدرسه حجتیه قم ملاقات و از وى در خصوص چگونگى تهیه اعلامیه‌‌‌هاى مزبور پرسش نموده و سید محمود دعائى ضمن اظهار اینکه سهمیه اعلامیه‌‌‌هاى شیراز را خودش فرستاده است به‌‌هادی‌ ‌هاشمى گفته است که این اعلامیه‌ها در منزلى که توسط شیخ شرعى شیرازى از یک پیرزن یزدى در محله پائین شهر قم اجاره گردیده تهیه شده است و اطلاعى اضافه بر این موضوع در اختیار نگذارده سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى ضمن اظهار اینکه اعلامیه‌‌‌هاى منتشره بطور کلى از دو نوع (اعلامیه خمینى خطاب به جناب آقاى نخست وزیر و اعلامیه خمینى خطاب به فضلا و محصلین حوزه‌‌‌هاى علمیه) بوده توضیح داد جمعاً در حدود هشتصد الى نهصد عدد از اعلامیه‌‌‌هاى مزبور را تحویل گرفته و توزیع کرده است و در پاسخ اینکه اعلامیه منتشره اخیراً (عزائى بیام جشن) را بچه تعداد پلى کپى نموده و اظهار بی‌اطلاعى کامل از این موضوع کرده و فقط بیان داشته که شینده است چنین اعلامیه‌‌هائى بالحن شدید منتشر گردیده.

هـ ـ نظریه.

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله باستحصار میرساند مشار الیه که معترف به

ناوبری کتاب