صفحه ۳۵۷

تبعید کردند و در کنار این ظلم و بیداد بقرار اطلاع، براى ایجاد رعب و وحشت در دیگران برخلاف تمام اصول انسانیت و برخلاف قوانین، منزل حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى را غارت کردند و نمایندگان ایشان آقایان اسلامى و صانعى را از قبول مراجعات مسلمانان و پرداختن شهریه معظم له که کمکى به بودجه ضعیف و بی‌پناه حوزه علمیه قم است ممنوع کرده‌اند و با این رفتارها عملاً نشان می‌دهند که در مقابل خودسریها و خلاف‌کاریها و مظالم و ستمگریهاى خود آماده تحمل هیچگونه انتقاد و نصیحت و راهنمایى نیستند. و حتى بهیچوجه به مخالفین خود اجازه زندگى عادى و اجراى برنامه‌هاى شخصى و غیر سیاسى را هم نمی‌دهند. وصفى که حتى در حکومت نازیسم و فاشیسم هم نظیر ندارد. منظور ما از شرح و گزارش این صحنه‌هاى غم‌انگیز نوحه‌خوانى و تحریک عواطف شما و یا حتى استمداد از شما نیست.

این کسانیکه در چنگال خونبار جلادان سازمان امنیت گرفتارند، با کمال بردبارى عذاب، شکنجه و زندان را تحمل میکنند و در مقابل اراده خداوند تسلیمند و خم به ابرو نمیآورند و از غیر خدا کمک نمیخواهند. منظور ما این است به آنها که هنوز در نهایت ساده دلى و تحت تأثیر تبلیغات گمراه کننده خیال میکنند که هیئت حاکمه ایران براساس اصول انسانى حکومت میکند و به ادعاهاى بیاساس طرفدارى و وفادارى نسبت به احکام مقدس دین آنها، ترتیب اثر میدهند، بفهمانیم در اشتباه و خطایند. و به آنها که سکوت و بیحالى خود را با ادعاى نداشتن افراد و کمک و یاور میخواهند توجیه کنند، بفهمانیم که فداکاران و از خود گذشتگان براى همکارى در راه اعلاى کلمه حق فراوانند و میخواهیم به صراحت به پیشوایان بزرگ دین که نیروى عظیم و وسیع مذهبى را که اصیلترین و خلل ناپذیرترین نیروهاى ملت ایران در حال حاضر است، در اختیار دارند از این شکنجهگاه اتمام حجت کنیم تا آنها که مسؤل این وضع نابسامان مسلمانان میباشند در مقابل دادگاه عدل الهى متوسل به جهل و بیخبرى از اوضاع جارى و عجز از نهیازمنکر و امربهمعروف نشوند. ما راه خود را که راه مقدس انبیاء و رزمندگان راه ادیان آسمانى است ادامه میدهیم، شما خود دانید و خداى خود. وما النصر الا بالله

26 شعبان المعظم 87 زندان قزلقلعه تهران ـ زندانیان قزلقلعه
(س ش128)

ناوبری کتاب