صفحه ۳۵۶

مشت و لگد همراه با توهین و فحاشى و هرزه درایى قرار داده‌اند و نسبت به ایشان از هیچ اهانت و آزارى دریغ نداشته‌اند و در نتیجه شانه و کلیه و پهلو و قلب ایشان سخت آسیب دیده و هنوز هم با حال بیمارى در شکنجه خانه قزل‌قلعه در حال بازجویى است حجت‌الاسلام آقاى صاحب الزمانى همدانى روحانى چهل و پنج ساله و با فضیلت را با داشتن مرض زخم معده و نقاهت و ضعف شدید دهها ساعت در سازمان امنیت قم و جلادخانه قزل‌قلعه تحت وحشیانه‌ترین انحاء شکنجه که قلم از نوشتن آن شرم دارد قرار داده و با تشدید مرض و رنج ایشان در اثر شرایط مرگبار زندان حالشان وخیم شده و معلوم نیست که جان سالم بدر ببرند. حضرت ثقةالاسلام و المسلمین آقاى مهدى کروبى که بتازگى از تبعیدگاه خود مراجعه کرده بودند روزهاى متوالى تحت شکنجه و آزار و اهانت و... بودند و در اثر شکنجه دو گوش ایشان سخت آسیب دیده که امید بهبودى ایشان بسیار ضعیف است و ضمناً هتکها و فحاشیهایى که در جریان بازجویى ایشان شده قلم از تحریر آن شرم دارد. گوینده توانا ثقةالاسلام و المسلمین جناب آقاى شرعى شیرازى را زیر ضربات شلاق و لگد نیمه‌جان کرده و ثقة‌الاسلام جناب آقاى فهیم کرمانى را براى چندمین بار دچار شکنجه‌هاى غیرانسانى کرده‌اند. فاضل ارجمند و واعظ محترم جناب آقاى مؤیدى قمى را در ساعات متوالى تحت شکنجه‌هاى طاقت فرسا و غیرقابل تحمل زجر داده‌اند، حضرت عمادالاسلام و فاضل ارجدار آقاى سید‌‌هادى ‌‌هاشمى را با بیرحمانه‌ترین وضع شکنجه و آزار داده‌اند. فاضل گرامى جناب آقاى مرتضوى اصفهانى آنچنان تحت زجر وشکنجه قرار گرفته‌اند که بقرار اطلاع سینه و پهلوى ایشان شکسته است، فضلاى بزرگوار و پر فضیلت آقایان، شریعتى سبزواری، رحیمى نجف‌آبادی، افتخارى رشتی، یزدانى اصفهانی، تاج‌الدین کرمانی، ‌‌هاشمیان رفسنجانى و عده‌اى دیگر از افاضل حوزه علمیه قم، هر یک چندین ساعت در چنگال دژخیمان سازمان امنیت دچار شکنجه و بلا و مورد ناجوانمردانه‌ترین اهانتها و فحاشیها و تحقیرها بوده‌اند. جمع کثیرى از بازرگانان و کسبه محترم بازار تهران هم در این ماجرا گرفتار جلادان قرن بیستم بوده و در شکنجه‌گاه قزل‌قلعه گرفتار عذاب و زجرند. جناب آقاى حاج آقا رضا گازرچى یکى از نمایندگان حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى جناب آقاى موسوى همدانی، حضرت آقاى رستمى نجف‌آبادی، جناب آقاى مصطفى میرخوانی، حضرت آقاى محمود مرآتی، جناب آقاى بهشتى و آقایان شیرازی، کلانچی، ترمان، عابدینی، اخوان حاج مهدى و چندین نفر دیگر از جمله کسانى هستند که به صرف اتهام همکارى در پخش اعلامیه بازداشت و متحمل شدیدترین انواع شکنجه‌ها و زجرها و اکنون با بدنهاى مریض در شرایط سخت در سیاه چال قزل‌قلعه مراحل مرگ تدریجى را می‌گذرانند و قبل از این حمله و هجوم آیت‌الله بزرگوار آقاى منتظرى را بدون هیچ سند و دلیل با نهایت بیشرمى و وقاحت از قم به مسجد سلیمان

ناوبری کتاب